Avís Legal

Avís Legal – Fada Nails

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic:

Fada Nails

Carrer Doctor Fleming 1, 08330 Premià de Mar.

Mail: info@fadanails.com

Telèfon: 93 180 89 08

L’accés i/o ús d’aquest lloc web li atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, aquests termes d’ús, però pel simple ús de la pàgina web no significa l’inici de relació laboral/comercial alguna.

  • ÚS DEL LLOC WEB

Els Usuaris es comprometen a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la llei, la moral, bons costums generalment acceptats i l’ordre públic vigent. Els Usuaris s’obliguen a abstenir-se d’utilitzar el Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableixen aquestes Condicions d’Ús, lesius dels drets i interessos de Fada Nails o de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, o deteriorar la imatge o reputació de Fada Nails o impedir la normal utilització o gaudi dels productes i serveis que s’ofereixen per part de Fada Nails al Lloc Web. En tot cas Fada Nail es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració de la web actual com aquest avís legal.

Durant un termini de 14 dies des de la seva contractació, i sempre que el servei no estigui iniciat o tingui menys termini que aquests 14 dies, pots demanar que et tornem la quantia sense importar quin sigui el motiu. Dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació a les condicions anteriors. Termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia que va adquirir la compra del servei. Exercir el dret de desistiment, ens hauràs de notificar la teva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca. Per fer-ho, podeu exercir el vostre dret de desistiment mitjançant una carta enviada per correu postal. Les nostres dades de contacte són les següents:

Fada Nails

Carrer Doctor Fleming 1, 08330 Premià de Mar.

Mail: info@fadanails.com

Telèfon: 93 180 89 08

Podràs utilitzar el model de formulari de desistiment que figura com a annex més avall, encara que el seu ús no és obligatori. Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació relativa a l’exercici per part teva d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment

Després de verificar que l’exercici del vostre dret de desistiment no està limitat per cap de les excepcions legalment previstes, procedirem al reemborsament de les quantitats abonades pels articles retornats. Realitzarem el reemborsament sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la teva decisió de desistir del present contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per tu per a la transacció inicial, en tot cas, aquesta transacció no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament a l’empresa.

Annex: Model de formulari de desistiment

Pots enviar-nos (per qualsevol altra via de les que apareixen a les nostres dades de contacte més amunt) el model de formulari de la Llei que reproduïm a continuació: (només has d’emplenar i enviar el present formulari si vols desistir del contracte)

l’atenció de (aquí s’haurà d’inserir el nom de l’empresari o particular, la seva adreça completa i, si en disposa, el número de fax i la seva adreça de correu electrònic):

la present us comunic/comunicem (*) que desisteixo del meu/desistim del nostre (*) contracte de venda del següent bé/prestació del següent servei (*)
el/rebut el (*)————————————————
del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris (només si aquest formulari es presenta en paper)

Cobrament de la subscripció

La subscripció es cobra una vegada contractada i el càrrec es passa mensualment. Quan la subscripció trimestral, se li cobrarà la quantitat establerta i la següent quota se li cobrarà als 3 mesos (passarà a ser quota mensual.) subscripció anual és un únic càrrec avançat.

Dret de suspensió de compte Fada Nails

Fada Nails podrà donar de baixa i tancar el compte a l’usuari que estigui compartint la seva clau o que estiguin fent els cursos més d’una persona per compte. Fada Nails no tornarà els diners en cap dels casos.

Donar-se de Baixa de Fada Nails

L’usuari podrà donar-se de baix sempre que ho desitgi, Per donar-se de baixa l’usuari ha d’enviar un email a info@fadanails.com amb una fotocòpia per les dues cares del seu DNI, el seu Email i Nom complet. La baixa es tramitarà en un màxim de 15 dies.

Cobrament de baixes

Un cop sol·licitada la baixa se li cobrarà el mes en curs i el següent mes si no ho fa amb un període de 15 dies abans que se li passi el proper pagament, ja que el reemborsament i la baixa es fa de manera manual.

  • PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tota la informació continguda al Lloc Web, incloent-hi el disseny gràfic i el codi font, estan protegits per drets d’autor i altres drets recollits al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de propietat intel·lectual, i la resta de normes que regulen la propietat intel·lectual.

drets pertanyen exclusivament a Fada Nails, per tant, queda expressament prohibit qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut del Lloc Web, i en general qualsevol acte d’explotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, textos, disseny, índexs, formes, etc.), així com de les bases de dades i del programari necessari per a la visualització o el funcionament dels mateixos i de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Usuaris no podran en cap cas explotar o servir comercialment, de forma directa o indirecta, total o parcial, de cap dels continguts que conformin el Lloc Web sense l’autorització prèvia i per escrit de Fada Nails.
autorització per a l’ús de qualsevol contingut del Lloc Web es pot sol·licitar a l’adreça de correu electrònic info@fadanails.com El que estableixen els paràgrafs anteriors no suposarà en cap cas l’assumpció de responsabilitat per part de Fada Nails sobre el contingut, ni podrà generar dret a indemnització per a usuaris o tercers.

  • PROPIETAT INDUSTRIAL I INDUSTRIAL

Fada Nails és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els elements que integren www.fadanails.cat, incloent-hi la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d’autor el disseny gràfic, els logos, els continguts, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i altres elements continguts en aquest lloc web. Per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

  • ENLLAÇOS A LLOCS WEB DE TERCERS.

Els enllaços continguts al Lloc Web, referits a publicitat oa un altre tipus de continguts, i la titularitat o responsabilitat dels quals correspongui a tercers diferents de Fada Nails, no són responsabilitat de Fada Nails, qui en cap cas s’obliga a controlar ni a aprovar els serveis , continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers.

Per tant, Fada Nails no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquesta/es pàgina/es, sent responsabilitat exclusiva del tercer tot allò que concerneixi al contingut d’aquest enllaç, especialment el respecte a la llei, moral , bons costums i ordre públic. L’existència d’enllaços no pressuposa relació de cap mena entre Fada Nails i el propietari de la pàgina web on s’estableixi.

  • EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Fada Nails s’exonera de tota responsabilitat relativa a:

<1>El funcionament del Lloc Web, incloent causes de força major, o qualssevol altres alienes a la voluntat de Fada Nails, que no estigui totalment operatiu, o manqui eventualment de la funcionalitat mínima per gestionar el servei pertinent.

<2>Els possibles errors o deficiències de seguretat que es puguin produir per la utilització, per part dels usuaris, d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de contrasenyes o codis d’identificació de l’Usuari registrat al navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament del mateix.

<3>Pels danys i perjudicis directes o indirectes que pogués causar la informació que es transmet o comuniqui al Lloc Web o en les seves comunicacions electròniques incloent sense caràcter limitatiu els errors tècnics o humans a les dades publicades.

<4>Els danys, incloent-hi entre d’altres, i sense limitar-se a aquests: danys, pèrdues o despeses directes o indirectes, inherents o conseqüents, que sorgeixin en relació amb aquest Lloc Web o el seu ús o impossibilitat d’ús per alguna de les parts, o en relació amb qualsevol errada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte, demora en l’operació o transmissió, virus informàtics o fallades de sistema o línia.

Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa per actes il·lícits o fraudulents així com aquells danys o perjudicis que Fada Nails o els seus Usuaris poguessin patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment per part de l’Usuari de les presents Condicions d’Ús, reservant-se Fada Nails aquelles accions a què tingués dret davant les autoritats judicials o policials pertinents.

  • RESERVA DE DRETS.

Fada Nails es reserva el dret d’efectuar sense avís previ les modificacions que consideri oportunes a la seva web.

Fada Nails es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals d’Ús.

Fada Nails podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les condicions esmentades anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres publicades.

  • FÒRUM JURISDICCIONAL.

Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de BARCELONA ESPANYA.

CatalanEnglishFrenchPortugueseSpanish