Política de Vendes

Política de Vendes – Fada Nails

1. ÚS DEL LLOC WEB

Els Usuaris es comprometen a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la llei, la moral, bons costums generalment acceptats i l’ordre públic vigent. Els Usuaris s’obliguen a abstenir-se d’utilitzar el Lloc Web amb fins o efectes il·lícits, contraris al que estableixen aquestes Condicions d’Ús, lesius dels drets i interessos d’fadanails o de tercers o que de qualsevol manera puguin danyar, o deteriorar la imatge o reputació d’fadanails o impedir la normal utilització o gaudi dels productes i serveis que s’ofereixen per part d’fadanails al Lloc Web.

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tota la informació continguda al Lloc Web, incloent-hi el disseny gràfic i el codi font, estan protegits per drets d’autor i altres drets recollits al Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de propietat intel·lectual, i la resta de normes que regulen la propietat intel·lectual.

Aquests drets pertanyen exclusivament a fadanails, per tant queda expressament prohibit qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, del tot o part del contingut del Lloc Web, i en general qualsevol acte d’explotació de la totalitat o part dels continguts (imatges, textos, disseny, índexs, formes, etc.), així com de les bases de dades i del programari necessari per a la visualització o el funcionament dels mateixos i de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Els Usuaris no podran en cap cas explotar o servir comercialment, de forma directa o indirecta, total o parcial, de cap dels continguts que conformin el Lloc Web sense l’autorització prèvia i per escrit d’fadanails.

L’autorització per a l’ús de qualsevol contingut del Lloc Web es pot sol·licitar a l’adreça de correu electrònic info@fadanails.com El que estableixen els paràgrafs anteriors no suposarà en cap cas l’assumpció de responsabilitat per part de fadanails sobre el contingut, ni podrà generar dret a indemnització per a usuaris o tercers.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Fada Nails és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de tots els elements que integren www.fadanails.cat, incloent-hi la marca, nom comercial o signe distintiu. En particular i a títol no limitatiu, estan protegits pels drets d’autor el disseny gràfic, els logos, els continguts, els gràfics, les il·lustracions, les fotografies i altres elements continguts en aquest lloc web. Per tant, en queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

4. ENLLAÇOS A LLOCS WEB DE TERCERS

Els enllaços continguts al Lloc Web, referits a publicitat o un altre tipus de continguts, i la titularitat o responsabilitat dels quals correspongui a tercers diferents a fadanails, no són responsabilitat d’fadanails, que en cap cas s’obliga a controlar ni a aprovar els serveis, continguts , dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers. Per tant, fadanails no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts d’aquesta/es pàgina/es, sent responsabilitat exclusiva del tercer tot allò que concerneixi al contingut d’aquest enllaç, especialment el respecte a la llei, moral, bons costums i ordre públic. L’existència d’enllaços no pressuposa relació de cap classe entre fadanails i el propietari de la pàgina web on s’estableixi.

5. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Fadanails s’exonera de tota responsabilitat relativa a:

    1. El funcionament del Lloc Web, incloent causes de força major, o qualssevol altres alienes a la voluntat de fadanails, que no estigui totalment operatiu, o manqui eventualment de la funcionalitat mínima per gestionar el servei pertinent.
    2. Els possibles errors o deficiències de seguretat que es puguin produir per la utilització, per part dels usuaris, d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura, així com per l’activació dels dispositius de conservació de contrasenyes o codis d’identificació de l’Usuari registrat al navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar-se del mal funcionament del mateix.
    3. Pels danys i perjudicis directes o indirectes que pogués causar la informació que es transmet o comuniqui al Lloc Web oa les seves comunicacions electròniques incloent-hi sense caràcter limitatiu els errors tècnics o humans en les dades publicades.
    4. Els danys, incloent-hi entre d’altres, i sense limitar-s’hi: danys, pèrdues o despeses directes o indirectes, inherents o conseqüents, que sorgeixin en relació amb aquest Lloc Web o el seu ús o impossibilitat d’ús per alguna de les parts, o en relació amb qualsevol fallada en el rendiment, error, omissió, interrupció, defecte, demora en loperació o transmissió, virus informàtics o fallades de sistema o línia.

L’Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa per actes il·lícits o fraudulents així com aquells danys o perjudicis que fadanails o els seus Usuaris poguessin patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l’incompliment per part de l’Usuari de les presents Condicions d’Ús, reservant-se fadanails aquelles accions a què tingués dret davant les autoritats judicials o policials pertinents.

Encara que empra els seus esforços més grans, fadanails no pot garantir als Usuaris l’accés i ús continuat i ininterromput del seu Lloc Web.

FORMACIONS

L’import abonat no es reemborsarà en cap circumstància, exceptuant que es notifiqui la no-assistència en els 14 dies posteriors a la data de reserva de la formació.

El centre FADA NAILS es reserva el dret de cancel·lar o modificar l’horari o el contingut del curs per causes de força major.

CANCEL·LACIÓ

Totes les baixes o cancel·lacions s’hauran de comunicar a l’adreça amb 10 dies d’antelació per escrit o email al centre matriculat. En cap cas de baixa o cancel·lació del curs per part de l’alumne el Centre reemborsarà els diners per les classes cancel·lades o per qualsevol altre import.

CANVI DE LES CLASSES O RECUPERACIONS

A les formacions individuals o en grup tancat es defineix un horari el qual pot patir modificacions sempre que sigui per necessitats de la direcció del centre, si bé és cert que en tot cas seran en horari de 9:00 A 20:00 (mai abans de les 9:00 hores). Les mateixes s’impartiran al centre situat al Carrer Doctor Fleming 1, 08330 Premià de Mar, si bé algunes poden patir canvis que seran assenyalats i informats per la direcció.

Les classes en grup no es podran cancel·lar ni recuperar per cap motiu, hi ha obligació d’assistir-hi totes per superar la formació, només es permeten un màxim de dues absències i han de ser justificades de manera oficial i per organisme públic. Un alumne es podrà canviar de classe i horari dins del seu mateix nivell sempre que hi hagi plaça i disponibilitat, això es realitzarà sense cap cost per a l’alumne. Un cop feta la reserva per a una determinada formació no és possible canviar-la per una altra formació. No es permet la manca dassistència sense justificació. Més de dos retards a l’inici de la sessió es consideren una manca d’assistència justificada.

DIES FESTIUS I VACANCES

En dies de festa segons el calendari laboral i durant els períodes de vacances segons el calendari acadèmic de FADA NAILS no hi haurà classes.

PAGAMENTS

Tots els pagaments pendents s’abonaran abans de la primera classe del període de classes contractat. Si després de 2 dies de l’inici del període contractat l’alumne no ha abonat les classes, el Centre FADA NAILS entendrà que el curs queda cancel·lat per part de l’alumne i que podrà disposar de la plaça. Així mateix queda sense dret a rebre cap devolució o serveis de cap tipus.

NORMES PER A CLASSES PRIVADES O GRUPS TANCATS

1. L’alumne abonarà les formacions per avançat, almenys 24 hores abans que tinguen començament les dites classes.

2. Si l’alumne no pogués assistir a alguna de les classes ho haurà de comunicar mitjançant notificació per escrit per email a l’adreça del centre.

3. Si l’alumne arriba tard a la classe, aquesta finalitzarà en l’horari que estigués estipulat, sense afegir-hi el temps extra, ja que el professor està disponible des de l’hora acordada.

BEQUES

La política de beques dependrà en exclusiva de les empreses organitzadores la qual fixarà les seves condicions a cada moment, i pot modificar-la sempre abans de la signatura d’aquest document i amb el coneixement del client. L’empresa es reserva el dret de canvis sense avís previ. MAI ES PODRA TENIR MÉS D’UN 100% DE DESCOMPTE AMB ACUMULACION DE DESCOMPTES I BEQUES.

PREUS

La política de preus es publica a cada formació acadèmica i sempre estarà disponible al centre. El preu de la formació és de dos mil euros s’exclou d’aquest preu els materials personals i intransferibles que es facin servir, fora del kit complet inclòs per a cada alumna.

AVALUACIÓ

A la finalització de la formació s’emetrà un títol amb l’avaluació de cada alumne, i caldrà obtenir almenys un 6 a la nota final per obtenir-lo, sempre havent superat els dos exàmens tant teòric com pràctic amb una nota igual o superior a 5 punts. En cas contrari, l’alumne/a no superarà la formació i no tindrà dret al títol ni a cap altra contra prestació. Si no se supera la formació es podrà presentar a la següent convocatòria abonant totes les despeses corresponent novament.

CatalanEnglishFrenchPortugueseSpanish